ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

 

www.mpt.gov.la

ລັດຖະບານ

www.laogov.gov.la

 ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

 www.most.gov.la

 ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

www.investlaos.gov.la

 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ

 

www.moe.gov.la

 ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂາ່ວ,ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

 

 

 www.micat.gov.la

 ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

 

www.mod.gov.la

 ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

 

www.laosecurity.gov.la

 

 www.laoofficialgazette.gov.la

 

 www.maf.gov.la