ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ດາວໂຫລດແບບຟອມ
1 ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຮ້ານຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນໂທລະຄົມ ( ເປີດໃໝ່) ດາວໂຫລດເອະສານ
2 ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຮ້ານຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນໂທລະຄົມ ( ຂໍສຶບຕໍ່) ດາວໂຫລດເອະສານ
3 ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟປະເພດ 1 (ເປີດໃໝ່) ດາວໂຫລດເອະສານ
4 ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟປະເພດ 1 (ຂໍສຶບຕໍ່) ດາວໂຫລດເອະສານ
5 ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟປະເພດ 2 (ເປີດໃໝ່) ດາວໂຫລດເອະສານ
6 ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟປະເພດ 2 (ຂໍສຶບຕໍ່) ດາວໂຫລດເອະສານ
7 ໃບມອບສິດໃນການພົວພັນປະກອບແບບຟອມຂໍໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ດາວໂຫລດເອະສານ
8 ໃບຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ດາວໂຫລດເອະສານ