ລ/ດ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ດາວໂຫລດ  

1

ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຮ້ານຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນໂທລະຄົມ ( ເປີດໃໝ່)

2

ຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຮ້ານຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນໂທລະຄົມ ( ຂໍສຶບຕໍ່)

3

ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟປະເພດ 1 (ເປີດໃໝ່)

4

ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟປະເພດ 1 (ຂໍສຶບຕໍ່)

5

ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟປະເພດ 2 (ເປີດໃໝ່)

6

ຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟປະເພດ 2 (ຂໍສຶບຕໍ່)