ລ/ດ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ດາວໂຫລດ  

1

  • ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດອັດຕາຄ່າໂທລະສັບອິນເຕີເນັດ ແລະ ຫຼັກການສົ່ງເສີມການຂາຍ

2

  • ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດວ້ຍການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ

 

3

  • ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໄປສະນີ

4

  • ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດຄາເຟ

 

5

 • ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງການກະຈາຍຄື້ນຄວາມຖີ່
 

6

 • ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິການອິນເຕີເນັດ
 

7

 • ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຄຸນນະພາບເຄື່ອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການບໍລິການ
 

8

 • ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນຳເຂົ້າ - ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງໄອທີ
 

9

 • ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດ ຊອບແວ ແລະ ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ.
 

10

 • ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຫຼຸດອັດຕາຄ່ານຳໃຊ້ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ.
 

11

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່ານຳໃຊ້ ເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ເລກລະຫັດອິນເຕີເນັດ  

12

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າໂທລະສັບ

 

13

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແຜນຜັງຄື້ນຄວາມຖີ່ແຫ່ງຊາດ

 

14

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເລກໝາຍໂທລະສັບ

 

15

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕັ້ງສະຖານີຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່

 

16

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການສຸນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ.

 

17

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມເຄື່ອຂ່າຍໂທລະສັບຄົມມະນາຄົມ

 

18

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ

 

19

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການການນຳໃຊ້ໝາຍເລກໂທລະສັບພິເສດ

 

20

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຊ່ອງຄວາມຖີ່ສຳລັບວຽກງານສື່ສານປະຈຳທີ່ຈຸດຫາຈຸດ ໃນແຸບຄວາມຖີ່ 7GHz,13GHz ແລະ 15 GHz

 

21

ຂໍ້ຕົກລົງ ຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 450 mhz ເລກທີ່ 3107

 

 

22

ຂໍ້ຕົກລົງ ຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 700mhz ເລກທີ່ 3105

 

 

23

 

ຂໍ້ຕົກລົງ ຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 900mhz ເລກທີ່ 3108

 

24

ຂໍ້ຕົກລົງ ຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 1800mhz ເລກທີ່ 3104

 

 

25

ຂໍ້ຕົກລົງ ຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 2100mhz ເລກທີ່ 3106

 

 

26

ຂໍ້ຕົກລົງ ຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 2300mhz ເລກທີ່ 3109

 

 

27

 

ຂໍ້ຕົກລົງ ຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 2600mhz ເລກທີ່ 3103