ລ/ດ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ດາວໂຫລດ  

1

    • ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ

2

    • ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ

3

    • ດຳລັດວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່

4

    • ດຳລັດວ່າດ້ວຍສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ