ໝວດ ກົດໜາຍ ເລກທີ ວັນທີ

 

 

 

ກົດໜາຍ

 

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນ ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ. 135/ປປຫ 28/08/2015
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກໍາທາງດ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ. 20/ສພສ 07/12/2012
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ). 09/ສພສ 21/12/2011
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. 02/ສພຊ 07/11/2016
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ  117/ປປທ  23/06/2017
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ  060/ປປທ  16/01/2010
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ  061/ປປທ  28/01/2014
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ  109/ປປທ  16/06/2017