ລ/ດ ເລກທີ່ເອກະສານ   ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ດາວໂຫລດ  

1

135/ປທສ 

    • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ

2

 2530/ປທສ

    • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ 

3

 061/ປທສ

    • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ