ລ/ດ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ ດາວໂຫລດ  

1

ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ,ການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟ

2

ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ,ການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ແລະ ວິທະຍຸສື່ສານ

3

ການເລື່ອນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດອັດຕາຄ່າໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຫຼັກການສົ່ງເສີມການຂາຍ