ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ:

- ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ສັງລວມ, ຂາອອກ - ຂາເຂົ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ.

- ຄຸ້ມຄອງ, ປັບປຸງກໍ່ສ້າງພັກ - ພະນັກງານ, ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ.

- ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແນະນຳການກຳນົດຕຳແໜ່ງທົວຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການ

ສື່ສານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ.

- ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.