ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງໄປສະນີ:

-  ຫັນແຜນການຂອງພະແນກ ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງ ແຂວງ/

ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

-  ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບວຽກງານໄປສະນີ.

-  ຄົ້ນຄວ້າ, ມີຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ການບໍລິການໄປສະນີ, ການ

ສືບຕໍ່, ການໂຈະ ແລະ ຍົກເລີກກິດຈະການໄປສະນີ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

-  ເກັບກຳສະຖິຕິໄປສະນີ.

-  ຂື້ນແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.

-  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

 
scroll back to top