ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງແຜນການ - ການເງິນ:

- ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳງວດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປີ ຂອງພະແນກ ປທສ ພາຍໃນ

ແຂວງ.

- ສັງລວມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈາກບັນດາໜ່ວຍງານ ແລະ ຫ້ອງການ ປທສ ປະຈຳເມືອງ ເພື່ອລາຍງານ

ໃຫ້ແຂວງ/ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງ.

- ຂື້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ສ້າງແຜນລາຍຮັບປະຈຳປີ.

- ສະຫຼຸບລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການປະຈຳເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.

- ເກັບຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່ານຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

- ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.