ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

-  ຫັນແຜນການຂອງພະແນກ ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງ ແຂວງ/ 

ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

-  ຂື້ນແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.

- ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ພະແນກໃນການອອກອະນຸຍາດ, ໂຈະ, ຍົກເລີກ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຕິດຕັ້ງ, ນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການນຳເຂົ້າອຸປະກອນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

- ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕນິກຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.

- ຄົ້ນຄວ້າ, ຄິດໄລ່ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

- ເກັບກໍາສະຖິຕິ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

- ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.