ວັນອັງຄານ, 04/9/2018 10:32:52 AM            :: ຊົມເຊີຍ ວັນສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຄົບຮອບ 42 ປີ , 2 ທັນວາ ປີ 1975 - 2 ທັນວາ ປິ 2017 ຢ່າງສຸດໃຈ ::

            ແຈ້ງການ                    

ແຈ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ,ການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟ.

ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ ແລະ ຫ​ນ້າ​ທີ່

Post on 30 ຕຸລາ 2018
by admin-don

 

ພາລະບົດບາດ

       ພະແນກ ປທສ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້ານະຄອນຫຼວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ປທສ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບຂະແໝງ ໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທ້ອງຖິ່ນ.

ໝ້າທີ່
          3.1   ຄົ້ນຄ້ວາ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິບັດແນວທາງ ຂອງພັກ-ແຜນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ,
                 ທິດທາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງເພື່ອຫັນເປັນແຜນການ,ແຜນງານ,ໂຄງການຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/
                 ນະຄອນຫຼວງ;
          3.2  ຂື້ນແຜນການໄລຍະສັ້ນ,ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວໃນການພັດທະນາ ວຽກງານໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາ
                 ຄົມ ແລະການ ສື່ສານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ,ເພື່ອສະເໝີກະຊວງອະນຸມັດ;
          3.3  ເກັບກຳສະຖິຕິດ້ານໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
          3.4  ອອກອະນຸຍາດ, ຕໍ່ອາຍຸ,ໂຈະ, ຖອນ ແລະ ຍົກເລີກ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ແຂວງ/ນະຄອນ   
                 ຫຼວງ ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸການນໍາໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸລະບົບໂຟນີ ທີ່ ກະຊວງອະນຸມັດແລ້ວ;
          3.5  ຄຸ້ມຄອງ,ຕິດຕາມ,ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານໄປສະນີ,ໂທລະ
                 ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການ ສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
          3.6  ເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ດ້ານໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມຂອບ
                 ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕາມກົດໝາຍກໍານົດ;  
          3.7  ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການວ່າງແຜນ, ຈັດສັນ,ພັດທະນາ ແລະ ເປັນເຈົ້າຄຸ້ມ
                 ຄອງໂຄງລ່າງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
          3.8   ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊູກຍູ້ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງບັນດາຫ້ອງການ ໄປສະນີ,
                 ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈໍາເມືອງ;          
          3.10  ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຮອບດ້ານຂອງພະແນກ ໃຫ້ກະຊວງ  ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ/
                  ນະຄອນຫຼວງ ເປັນປົກກະຕິ;
          3.11  ຂື້ນແຜນ ຄຸ້ມຄອງ, ບໍາລຸງ ,  ກໍ່ສ້າງ, ຊັບຊ້ອນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນຂອງ 
                  ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
          3.12   ປະຕິບັດໝ້າທີ່ອຶ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

                 ຂອບເຂດສິດ
          4.1   ເຜີຍແຜ່, ແນະນໍາໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສະເໝີ ປັບປຸງກົດໝາຍ,
                 ລະບຽບການ, ຂໍ້ກໍານົດ, ມະຕິຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ອຶ່ນໆ ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ
                 ຄົມ ແລະການສື່ສານ ແລະ ສອດຄອ່ງ ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ 
                 ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
          4.2   ສະເໝີປັບປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ລົບລ້າງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕໍາແໝ່ງງານທີ່ຂື້ກັບສິດຄຸ້ມຄອງ ຂອງພະ
                 ແນກໃນເມື່ອເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ;
          4.3   ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ  ຫຼື ຂໍ້ຜູກພັນອຶ່ນໆ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທາງດ້າໄປສະນີ,ໂທລະ
                 ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການເຫັນດີຂອງກະຊວງ;
          4.4   ອອກແຈ້ງການ,  ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການອຶ່ນໆ  ຕໍ່ບັນດາຫົວໝ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ຂື້ນກັບ;
          4.5   ເກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ດ້ານ ໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມຂອບ
                 ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະຕາມກົດໝາຍທີ່ກໍານົດ;
          4.6   ສະເໝີແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ຍ້ອງຍໍ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໃນ ຕໍ່
                 ພະນັກງານທີຂື້ນກັບຕົນ;
          4.7   ນໍາໃຊ້ຊັບສົມບັດ ແລະ ງົບປະມານ ຕາມການອະນຸມັດຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;   
          4.8   ຈັດສັນແລະອະນຸມັດການກໍ່ສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ, ແລະ ວາງເຄື່ອຂ່າຍໂຄງລ່າງທາງດ້ານໄປສະນີ,ໂທລະຄົມະນາ
                  ຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;      
          4.9    ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ໄປສະນີ,ໂທລະ
                   ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການ ສື່ສານ;
          4.10   ອອກໃບອະນຸຍາດ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການ ສື່ສານ ເຊັ່ນ:
                   ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງອຸປະກອນໂທລະຄົມ,  ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ( ໄອທີ ), ອິນເຕີເນັດກາເຟ
                   ສ້ອມແປງ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແລະ ອື່ນໆຕາມາດຕະການກຳນົດ ຂອງກະຊວງ;
          4.11   ຮຽກປະຊູມ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະ
                   ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
          4.12   ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນເມື່ອມີການສະເໜີ
                   ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງ.
          4.13   ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ດ້ານວິຊາການຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການເຫັນດີຂອງກະຊວງ;
          4.14   ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.